Lekplatsbesiktning

En trygg, säker och stimulerande lekmiljö är en självklarhet för alla, både föräldrar, fastighetsägare och samhället i stort. Alla allmänna lekplatser och dess lekredskap måste genomgå en årlig besiktning med avseende på säkerhet.

Vi utför årlig besiktningar enligt europastandard med av SERENO Certifiering AB certifierad besiktningsman för lek, motion eller annan utevistelse samt lekredskap enl SS-EN 1176/SS-EN 1177. Att använda en certifierad besiktningsman innebär att ett certifieringsorgan säkerställer att besiktningsmannen har relevant kompetens och förmåga att förstå, bedöma och uppfylla krav i standarder och annan kravdokumentation. Synpunkter på besiktningsverksamheten kan lämnas till SERENO Certifiering AB (för kontaktuppgifter, se www.certifiering.se)

Vid besiktningen kontrollerar besiktningsmannen att lekplatsen och dess utrustning uppfyller de krav som finns i gällande lagar, förordningar och standarder. Vi tittar också på vilken dokumentation som finns för lekplatsen. Efter genomförd besiktning utfärdar vi ett protokoll som kan fås digitalt eller på papper.

Vi utför säkerhetsbesiktning av lekplatser i första hand i Södermanland, Östergötland, Närke och Västmanland.

Vid en säkerhetsbesiktning kontrolleras bland annat:

  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utstickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd
  • Krav på underhåll
  • Stötdämpande underlag
  • Tillgänglighet

Säkerhetsbesiktningen ska ske årligen, lämpligen ungefär var 12:e månad.
För att vi ska kunna bedöma stötdämpande underlag behöver besiktningen genomföras när det inte är snö eller tjäle i marken.

Kontakta oss för att diskutera dina behov kring säkerhetsbesiktning av lekplatser!
Lekplatsens säkerhet – ditt ansvar som fastighetsägare!